Provozní řád jídelny-informace pro rodiče


 INFORMACE PRO RODIČE

Jak se účtuje stravné?

 Platba z účtu- souhlas k inkasu:

Rodiče, kteří hradí stravné přes účet, hradí ho vždy doplatkem. Tzn., že platí stravné zpětně a pouze za ty dny, ve kterých bylo dítě přítomno ve školce a tudíž se stravovalo. Tedy stravné např. za měsíc září, bude z vašeho účtu strženo až k 20. říjnu.

Složenka:

Rodiče, platící stravné složenkou, platí zálohově. Tzn., že např. začátkem měsíce   obdrží složenku na stravné na dotyčný měsíc a ta musí být uhrazena nejpozději do 15. dne v tomtéž měsíci. V případě, že dítě bude chybět a bude řádně odhlášeno, nevybrané stravné z daného měsíce se mu odečítá měsíc následující.

Příklad: – září 22 stravovacích dnů x 33,- Kč= 726,-Kč

-dítě bude chybět v září 5 stravovacích dnů x 33,-Kč= 165,-Kč

tato částka mu bude odečtena z následujícího měsíce- října.

-říjen 20 stravovacích dnů x 33,-Kč=660,-Kč                ( 660- 165= 495,-Kč)

Na měsíc říjen tedy zaplatíte- 495,-Kč.

 

 Jak odhlašovat a přihlašovat dítě ke stravě?

Aby se Vaše dítě mohlo stravovat, musí mít nejen řádně zaplacené stravné, ale také musí být ke stravě i řádně přihlášeno, a naopak, aby jste zbytečně neplatili za stravné, v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte, musí být řádně odhlášeno.

  S přihláškou do MŠ je třeba vyplnit a odevzdat i přihlášku ke stravování. V případě platby přes účet, je nutné nechat ho potvrdit ve vaší bance a odevzdat ho v MŠ, s čitelně vyplněným číslem vašeho účtu, včetně specifického symbolu-kódem banky. Odevzdáním přihlášky je Vaše dítě automaticky přihlášeno ke stravování.

V případě, že Vaše dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu přijít do MŠ, je třeba ho včas odhlásit. K tomuto účelu slouží odhlašovací sešity umístěné v šatnách tříd, telefon a webové stránky MŠ.

Tel. 377 931 274 nebo 377 322 988

Internetová adresa: ms2.zsnyrany.cz – menu-odhlašování obědů

Příklad písemného omluvení do odhlašovacího sešitu:

Víte, že dítě nepřijde jen 13. 9. – napíšete do sešitu 13. 9. Nováková nepřijde + podpis rodičů

Víte, že nebude přítomno 1. 11. – 14. 11. – napíšete Nováková 1. 11. – 14. 11. nepřijde/nemoc + podpis rodičů

V těchto případech nemusíte dítě opět přihlašovat ke stravě, bude přihlášeno automaticky následující den tedy např. k 15. 11.

Jestli-že Vám dítě onemocní a Vy nestačíte odhlásit včas stravu, to znamená den předem do 13.00 hod, máte nárok na odebrání hlavního jídla a odpolední svačinky, ale pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ. Poté jste povinni dítě řádně odhlásit.

Oběd si můžete vyzvednout v kuchyni, v době od 11. 15. – 11. 30. hod. Do vlastních nádob, řádně umytých! Za čistotu donesených nádob JMŠ neručí.

Nevyzvednutá strava je dána k dispozici ostatním dětem na přidání.

V případě nemoci rodiče často neví, jak bude dítě dlouho nepřítomno, ale nejpozději den před nástupem dítěte zpět do školky, je nutné ho přihlásit! Jinak nemůže být do MŠ přijato a stravovat se.

Stravné je nutné zaplatit vždy řádně, stejně jako školné a to nejpozději do 15-tého dne v daném měsíci. V případě, že stravné nebude včas zaplaceno, budou rodičům zaslány nejvýše dvě upomínky a pokud nebude ani poté stravné, či školné uhrazeno, může být vaše dítě dle vyhlášky Městského úřadu v Nýřanech vyřazeno z docházky z MŠ. Záležitost dlužného stravného či školného je pak řešena občanskoprávní cestou.

Žádám proto rodiče, aby stravné i školné platili včas a předcházeli tak nepříjemným jednáním.

Rovněž dbejte na včasné a správné ohlašování a přihlašování dětí ke stravě. Vyhnete se tak tomu, že případně budete muset zaplatit stravné za dobu nepřítomnosti dítěte, přestože se nestravovalo, ale vy jste jej neodhlásili.

 S dotazy týkajícími se stravování a stravného se obracejte na vedoucí jídelny pí. Lenku Krajčovou, denně od 6.30. – 15.00 hod. osobně, telefonicky na čísle 377 931 274 a na čísle 377 322 988, nebo přes web jídelny jidelnams2@zsnyrany.cz