Informace k provozu MŠ II. od 12.4.2021

Featured

Provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou (P a OŠD) + děti zaměstnanců vybraných profesí (viz. msmt.cz)

– Provoz ve čtyřech třídách (O, B, Č, Ž ) – v každé třídě 6:00hod – 16:30hod
– Počet ve skupině dětí na třídě – 15 (rozdělení dětí se dozvíte při testování)
– Po příchodu do areálu MŠ, musíte jít nejprve na testování.
TESTOVÁNÍ DĚTÍ
– testovací místo: pavilon B (zelená třída)
– vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00-7:30 hod
– počet osob v testovací místnosti omezen
– testování provádí rodič za přítomnosti pedagoga
– výsledek testu do 15min
– po testu obdrží rodič potvrzení o absolvování testu
– s NEGATIVNÍM výsledkem se prokáže na své třídě
– děti, které neabsolvují test, nemohou nastoupit do MŠ
– testy nebudou muset absolvovat děti, které Covid19 prodělaly v posledních 90 dnech / rodič musí prokazatelně doložit.
– Děti nemusí mít ve školce roušku ani respirátor.
– Děti, které od 12.4.2021 nenastoupí, se musí nejpozději do pátku 9.4.2021 do 13:00 hod. odhlásit ze stravy a řádně omluvit z předškolního vzdělávání.
– Dítě, které nastoupí v jiný den než testovací (ČT a PO), musí dopředu nahlásit den příchodu, a to z důvodu přípravy testování.

Respirátory, ruce a rozestupy v MŠ

Featured

                   Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
je od 12.4.2021 umožněn vstup dospělých osob (rodiče, doprovod, cizí osoby)

  • do budovy MŠ –  POUZE S RESPIRÁTOREM min.třídy FFP2
  • dodržování pravidla 3R – ruce, respirátory, rozestupy 2 m/ proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče/


Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost!

Co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát

Featured

 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Svým pojetím nabízejí pedagogům mateřských škol konkrétní podobu očekávaných výstupů, která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje.

Tento materiál je přílohou revidovaného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a opatřením ministra školství od 1. 9. 2012.

Materiál byl vytvořen v rámci činnosti pracovní skupiny, která byla složena z pedagogů mateřských škol, ze zástupců České školní inspekce, Výzkumného ústavu pedagogického (později Národního ústavu pro vzdělávání), Pedagogické fakulty UK, VOŠ a SOŠ pedagogické a zástupce MŠMT. Zároveň k němu proběhla diskuse na Metodickém portálu www.rvp.cz , jejíž výsledky byly do materiálu zapracovány. Materiál byl prezentován a diskutován na semináři pedagogům mateřských škol. Dokument byl rovněž předložen k recenznímu řízení odborníkům z akademické půdy, ale i z praxe. Nejen na základě recenzních posudků, ale i výsledků diskuse na Metodickém portálu došli členové pracovní skupiny k názoru, že pojem „standard“ je pro předškolní věk nevhodný, neboť předškolní vzdělávání není povinné. V této souvislosti je třeba pedagogům mateřských škol nabídnout jasný přehled toho, co mají děti na konci předškolního vzdělávání vědět a jaké mají mít dovednosti, postoje a schopnosti, proto je materiál nazván „Konkretizované očekávané výstupy RVP PV“.

Rozpracované očekávané výstupy RVP PV jsou rovněž určeny pedagogům v přípravných třídách ZŠ. Pro pedagogy prvních tříd ZŠ jsou materiálem, který nabízí přehled výstupů, které zpravidla mají děti při nástupu do základní školy mít.

Přílohy ke stažení:

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV.DOCX
KOV_příkaz ministra.pdf