Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu  vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року.

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY PŘICHÁZEJÍCÍ DO ČR PO 24.2.2022

dne 22.6.2022 

od 9,00 – 11,00 hod.

v budově Základní školy a Mateřské školy Nýřany, Husova 731, 330 23 Nýřany, Mateřská škola I. .

Zákonní zástupci předloží: vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list s potvrzením pediatra o provedeném očkování dle českého očkovacího kalendáře, vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, doklad o přechodném bydlišti v Nýřanech a další potřebné dokumenty.

Potřebné dokumenty k zápisu  jsou ke stažení v sekci:  Vše, co potřebujete k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

na webové stránce  Mateřské školy I. Nýřany :  www. ms1.nyrany.cz

Необхідні документи для зарахування 
можна скачати в розділі:
Все, що потрібно для зарахування
в садок на 2022/2023 навчальний рік на сайті дитячого садка імені І. Ниржани:
www. ms1.nyrany.cz

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní školy a Mateřské školy Nýřany, příspěvková organizace, Školní 901, 33023 Nýřany

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje sena ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису22.6.2022

Místo zápisu/ Місце запису: Husova 731, 330 23 Nýřany, Mateřská škola I.

Organizace zápisu/ Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na www.ms1.nyrany.cz

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії www.ms1.nyrany.cz

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Nýřanech dne/дата 16 .5. 2022

Zápis do MŠ 2022/2023

Informace k provozu MŠ II. od 12.4.2021

Provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou (P a OŠD) + děti zaměstnanců vybraných profesí (viz. msmt.cz)

– Provoz ve čtyřech třídách (O, B, Č, Ž ) – v každé třídě 6:00hod – 16:30hod
– Počet ve skupině dětí na třídě – 15 (rozdělení dětí se dozvíte při testování)
– Po příchodu do areálu MŠ, musíte jít nejprve na testování.
TESTOVÁNÍ DĚTÍ
– testovací místo: pavilon B (zelená třída)
– vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00-7:30 hod
– počet osob v testovací místnosti omezen
– testování provádí rodič za přítomnosti pedagoga
– výsledek testu do 15min
– po testu obdrží rodič potvrzení o absolvování testu
– s NEGATIVNÍM výsledkem se prokáže na své třídě
– děti, které neabsolvují test, nemohou nastoupit do MŠ
– testy nebudou muset absolvovat děti, které Covid19 prodělaly v posledních 90 dnech / rodič musí prokazatelně doložit.
– Děti nemusí mít ve školce roušku ani respirátor.
– Děti, které od 12.4.2021 nenastoupí, se musí nejpozději do pátku 9.4.2021 do 13:00 hod. odhlásit ze stravy a řádně omluvit z předškolního vzdělávání.
– Dítě, které nastoupí v jiný den než testovací (ČT a PO), musí dopředu nahlásit den příchodu, a to z důvodu přípravy testování.

Respirátory, ruce a rozestupy v MŠ

                   Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
je od 12.4.2021 umožněn vstup dospělých osob (rodiče, doprovod, cizí osoby)

  • do budovy MŠ –  POUZE S RESPIRÁTOREM min.třídy FFP2
  • dodržování pravidla 3R – ruce, respirátory, rozestupy 2 m/ proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče/


Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost!